Genel KültürTarih

1961 Anayasasının Önemi, Özellikleri, Getirdikleri

1961 Anayasası nedir, özellikleri nelerdir, hangi maddeleri içerir, yasama, yürütme, yargı yetkileri kime verilmiştir. 1961 Anayasası hakkında kısaca bilgi

1961 Anayasası: 27 Mayıs 1960 devriminden sonra toplanan Kurucu Meclis’te seçilen bir komisyon, daha önce yapılan hazırlıklardan ve yabancı devletlerin anayasalarından yararlanarak çalışmalarını bitirdi. Kurucu Meclis tarafından bazı değişikliklerle kabul edilen metin, 9 temmuz 1961’de halkoyuna sunuldu (referandum). Çoğunluğun “evet” demesiyle yürürlüğe girdi.

1961 Anayasası, eski Anayasalarımıza göre daha uzundur. Bir başlangıç bölümü ile 157 asıl ve 11 geçici maddeden meydana gelir. Başlangıç bölümünde, gerçekleştirilmesi istenen amaç ve düşünce belirtilmiştir.

Genel esaslarda devletin ana kuruluşu belirtilir. Türkiye devleti bir cumhuriyettir. Bu hüküm değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif dahi edilemez. Türkiye Cumhuriyeti, insan haklarına ve başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan milli, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Egemenlik kayıtsız, şartsız Türk milletinindir. Millet egemenliğini, Anayasanın koyduğu esaslara göre, yetkili organlar eliyle kullanır. Böylece temsilî bir demokrasi şekli kabul edilmiş demektir.

Yasama yetkisi, Türkiye Büyük Millet Meclisindedir. Bu yetki devredilemez. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Millet Meclisi ile Cumhuriyet Senatosundan kurulur. Her iki meclisin üyeleri genel oyla seçilir.Cumhuriyet Senatosunda tabii üyeler de vardır. Yürütme görevi, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından yerine getirilir.

Yürütme yetkisi, eskiden olduğu gibi Meclisin değildir. Yürütme organı, bu yetkiyi Anayasadan alır. Yasamanın yürütmeyi düşürebilme yetkisi vardır. Yürütme de Millet Meclisinin yenilenmesine karar verebilir. Yargı yetkisi, Türk milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır. Hâkimlerin bağımsızlığı güvence altına alınmıştır. Bu

Anayasa ile ilk kez bir Anayasa Mahkemesi kurulmuştur. Bu mahkeme, kanunların ve Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüklerinin Anayasaya uygunluğunu denetler. Kanunlar, Anayasaya aykırı olamaz. 1961 Anayasasında haklara ve ödevlere geniş yer verilir. Sosyal haklar ve siyasî haklar etraflıca açıklanır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir