Altı Ok Neyi Simgeler? CHP 6 Okunun Anlamı Nedir?

Cumhuriyet Halk Partisi’nin altı ok ile simgelenen altı ilkesi. Bu ilkeler, 1931 Mayısında toplanan cumhuriyet Halk Partisi III. Büyük Kurultayında kabul edilmiştir.

Parti programında, Kemalizm yolunun anlatımı olarak belirlenen bu altı ilke şudur: Cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, devletçilik, laiklik, devrimcilik.

Tek parti yönetiminin doğal sonucu olarak bu ilkeler 3 Şubat 1937 tarihinde yapılan bir anayasa değişikliği ile 1924 Anayasasının 2. maddesine alınmış, böylece devlet yönetimini üstlenecek bütün hükümetlerin bu ilkelerle belirlenmiş hedefler doğrultusunda görev yapmaları anayasa ile bağlayıcı duruma getirilmiştir.

Bu ilkelerin anlamları özetle şöyledir:

Cumhuriyetçilik: Cumhuriyetin egemenliği en iyi, en sağlam biçimde temsil eden devlet şeklidir. Millet, kendisinin sahip olduğu egemenliği tam bir özgürlük içinde, kendisinin seçeceği milletvekillerinden oluşan Türkiye Büyük Millet Meclisi aracılığı ile kullanır. Demokrasi esasına dayanan rejimi her türlü tehlikeye karşı korumak temel görevdir.

Milliyetçilik: Milli sınırlarla çevrili vatan toprakları üzerinde yaşayan Türk milleti, dil, kültür, ülke ve tarih birliği ile birbirine bağlı, mutlulukta ve kederde ortak, sosyal ve siyasal bir bütündür. Milliyetçilik, Türk milleti için en yüksek insanlık düzeyine varmanın temel koşuludur. Türk m illeti, hür ve bağımsız dünya milletleri ailesinin eşit ve onurlu bir üyesidir.

Halkçılık: Halkın çıkan, her türlü çıkarın üstündedir. Bütün yurttaşlar yasa önünde eşittir. Hiç bir kimseye, aileye, sınıfa ve cemaate üstünlük tanınamaz. Halkı oluşturan çeşitli sosyal gruplar millet bütünlüğünü yaratır.

• Devletçilik: Bu ilke, milli ekonomiyi bir bütün olarak geliştirmek ve milletin yasama şartlarını dünya gereklerine uydurup üstün bir düzeye çıkarmak amacından doğmuştur. Devlet bu amacı gerçekleştirmek için kamu yararını, kamu hizmetlerini ve milli savunmayı sağlamak üzere büyük maden işletmelerinin, büyük enerji santrallarının, ağır endüstrinin ve savunma endüstrisinin kurulmasını üzerine alır, bayındırlık ve ulaştırma hizmetlerini yürütür. Bunların dışındaki işlerin özel girişim ce gerçekleştirilmesini ve bu girişimlerin teşvik ve korunmalarını sağlar. Halkı her türlü sömürüden korumak amacıyla gerekli önlemleri alır. Çalışma hayatının sosyal adalet ve güvenlik içinde korunmasını gerçekleştirir.

• Laiklik: Devlet yönetim indeki tüm uygulama ve yöntemler, uygar medeniyetin gereklerine uygun biçimde yapılır. Din görüşlerinin devlet ve dünya işleri ile siyasetten ayrı tutulması, ilerlemenin ve yükselmenin başlıca nedenidir.