Güncel

Analiz Nedir? Analiz Etmek Ne Demek, Anlamı? Analiz Çeşitleri

Analiz nedir? Analiz etmek ne demek, anlamı? Analiz ne anlama gelir

  • 1. Çözümlemenin eşanlamlısı: Kan analizi. Bu analiz doğru değil.
  • 2. Bir şeyi analiz etmek, bir şeyin analizini yapmak, onu çözümlemek: Ekonomik durumun iyi bir analizini yapmak. Bir tiyatro oyununu analiz etmek.

İktisadi olayları oluşturan çeşitli öğeleri ve bunlar arasındaki bağıntıları bularak, ortaya tutarlı bir açıklama şeması çıkarmak amacıyla bu olayları inceleme yöntemine çözümleme denir

Tekstilde Çözümleme: Bir kumaşı analiz etmek, bileşenlerini çözümlemek ve yeniden üretimi için gerekli bütün öğelerini araştırmak, (ipliklerin cinsiyle numaraları, sayısı, atkı sıklığı ve armür raporu bulunur.)

İktisadi analiz, bir iktisadi olayın temel özelliğini oluşturan fonksiyonel bağıntıları, sebep sonuç ilişkilerini ya da zaman ve mekân içi ilişkileri gün ışığına çıkarmaya çalışır; amacı, gerçekle ilgili tipik olayları, karmaşıklıkları ve zaman içindeki değişiklikleriyle kavramaktır, iktisadi analiz konusunu çeşitli yönleriyle kavrayabilmek için, birçok bütünleyici görüş biçimleri ve değişik yöntemlerden yararlanılır.

İlgili Makaleler

Mikroekonomik analiz ve makroekonomik analiz. Mikroekonomik analiz, iktisadi hayatı, bir bir incelenmesi gereken bireysel etkinliklerin bir toplamı sayar ve dolayısıyla bireysel olaylar (bireyler, işletmeler) üzerinde durur.

Makroekonomik analiz, iktisadi faaliyeti topluluk (çoğu kez ulus) çapında ele alır ve global nicelikler (milli gelir, toplam yatırımlar, vb.) arasında bağıntılar kurar; böylece, bu veriler arasındaki bağıntıları açıkça göstermeye ve açıklamaya çalışır. Bu da makroekonomik analizi, iktisadi hayatı, bu global nicelikler arasındaki etki ve tepkilerin bir bütünü olarak görmeye yöneltir.

Nitel analiz ve nicel analiz. Fiyat düştüğü zaman talep edilen miktarın arttığını söylemek söz konusu değişikliklerin büyüklüğü rakamlarla belirtilmedikçe nitel karakterde ifadedir, mantıksal bir analizdir. Bu tür analiz, özellikle, iktisadın psikolojik ve sosyal yanlarıyla, davranışlarla, bu davranışların öznel etkenleriyle ilgilenir. Talep edilen miktardaki artışın yüzdesiyle fiyattaki düşüşün yüzdesi arasındaki oran rakamlarla dile getirildiği zaman nicel analize geçilmiş olur (bu oran, bu fiyatta talebin fiyat elastikliği katsayısını verir). Bu tür analiz, ölçülebilir veriler üzerinde durur, iktisadi bir olay hakkında nicel bir fikir vermeye çalışır.

Statik analiz ve dinamik analiz. Bir olayı belli bir anda göz önüne alıp incelemekle yetinilirse, statik analiz söz konusudur. Zaman öğesi de işin içine sokulursa, analiz dinamik bir nitelik alır. Ayrıca, iktisadi analiz, incelenen olayın öncesinde ya da sonrasında yer aldığına göre, “ex ante” ya da “ex post” olabilir.

Yazınsal ya da matematik analiz. Matematik kullanımı, daha büyük bir açıklık ve tutarlılık elde edilmesini sağlayarak, iktisadi olayların incelenmesini kolaylaştırmak amacını güder. Matematik, karmaşık bağıntıları açıklamayı ve daha büyük bir kolaylıkla kullanmayı olanaklı kılar. Özellikle, istatistik yöntemlerin kullanımında matematik kesinlikle gereklidir.