Angarya Nedir? Angarya Ne Demek Anlamı

Angarya nedir, Angarya ne demek sözlük anlamı. Angarya ne anlama gelir?

1. Bir kimseye ya da bir topluluğa ücretsiz olarak, zorla yaptırılan iş: Angarya yasaktır.

2. Gönülsüzce, kimi zaman da hatır için yapılan zor ya da sıkıcı iş, görev: Akraba ziyaretleri tam bir angaryaya dönüştü. Bu görev angaryadan başka bir şey değil. Çocukların bütün angaryaları benim üstümde. Size bir angarya yükleyeceğim.

3. Angaryaya koşmak, bir kimseyi zorunlu ve yükümlü olmadığı bir işte zorla çalıştırmak.

—Denize. Gemilerin programlarındaki esas hizmetlerinin dışında kalan işler.

—Uluslarar. huk. Bir devletin, yabancı bandıralı gemileri kendi çıkarına çalışmaya zorlaması. (Ticaret özgürlüğünü zedeleyen ve elkoyma’nın uluslararası bir biçimini oluşturan angarya; ortadan kalkmak üzeredir. Angarya, savaş zamanında savaşan devletlerden biri tarafından tarafsız bir ülke gemisine uygulanır ve bir tazminat hakkı yaratır.)

Anayas. huk. Anayasanın 18. maddesine göre hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır. Koşulları yasayla düzenlenmek üzere hükümlülük ya da tutukluluk süreleri içindeki çalıştırmalar, olağanüstü hallerde yurttaşlardan istenecek hizmetler, ülke gereksinmelerinin zorunlu kıldığı alanlarda öngörülen yurttaşlık ödevi niteliğindeki beden ve fikir çalışmaları, zorla çalıştırma sayılmaz.

—Tar. Osmanlı devletinde angarya hizmetleri, genellikle para ödemesine çevrilmiş bulunuyordu. Çift resmi olarak, Osmanlı köylüsü (raiyyet) tarafından ödenen paranın aslında bazı angarya hizmetlerine karşılık olduğu Fatih dönemine ait bir kanunnameden de anlaşılmaktadır. Buna göre, o sıralarda 22 akçe olan çift resminin 3 akçesi köylünün tımar erinin çiftliğinde 3 gün çalışması karşılığıydı. 7 akçesi bir araba ot, 7 akçesi bir kağnı odun, 2 akçesi de tımar erinin otunu köylünün kendi arabasıyla taşıması bedeli olarak alınıyordu. Bununla birlikte, Osmanlı köylüsü, tımar erini konuk etmek, ürününü en yakın pazara götürmek, tohumu verdiği takdirde tarlasını sürüp, biçmek gibi angarya hizmetlerini yerine getirmek zorundaydı