Bizans Hakkında Kısa Bilgi

Bizanslılar, zengin bir medeniyet meydana getirmişlerdir. Roma geleneklerini Helen çevresinde buldukları zengin Grek gelenekleriyle birleştirmişler, Hıristiyanlık unsurlarını da bunlara katarak, Bizans’a mahsus bir medeniyet yaratmışlardır.

Devletin başında, mutlak bir hâkimiyete sahip olan imparator bulunurdu. İmparator, kutsal ve dokunulmazdı. İmparatoriçenin de onun yanında devlet idaresinde önemli bir rolü vardı.

Bizans’ın büyük zaafı, uzun tarihi boyunca birçok hanedanlar değiştirmesidir. Bu değişmeler, kanlı olaylara, büyük iç sarsıntılara yol açmıştır. Bütün iktidar sarayda toplanmıştı. Sarayın yüksek dereceli memurları, bütün İmparatorluğun merkezî idaresine hâkimdiler. Senato ve saray şûrasının rolleri, daha çok, danışma kurulu mahiyetindedir.

Devlet provincia denen eyaletlere ayrılmıştı. Bunların başlarında, mülkî ve askerî pek geniş yetkileri olan umumi valiler bulunurdu.

Bizans ordusu, Roma geleneklerine dayanan bir ordu olup, devletin güçlü devirlerinde dünyanın sayılı askerî kuvvetleri arasındaydı. Piyade, ve süvari gezici orduyu meydana getirdi bir de, kaleleri muhafaza eden üçüncü bir sınıf vardı. Devletin güçlü zamanlarında donanmaya da önem verilmişti. Fakat Akdeniz’de Bizans hâkimiyeti kısa sürmüştür.

Bizans bir ziraat ve ticaret ülkesiydi. Köylü, serbest ve esir (serf) olarak İkiye ayrılırdı. Coğrafî durumu Bizans ticaretinin Önemini artırıyordu. Sanayi de ileri olup, bazı sanatlarda Bizans işçiliği çok ileriydi.

Bizans sanatında resim (mozaik, fresk, ikon, minyatür) önemli bir yer tutardı. Bizanslılar mimarlıkta da İleri bir faaliyet göstermişlerdi, istanbul şehri, Bizans eserleri bakımından pek zengindir. En önemli Bizans yapısı, Ayasofya Kİlİsesidir. Bizans imparatorluk sarayları, zamanımıza kadar gelmiş değildir. Bunlar büyüklük ve zenginlik bakımından pek ileriydiler Çok geniş bir alan üzerine dağıtılmış yapılardan kurulmuştu. Büyük spor oyunlarına sahne olan, zaman zaman siyasî ihtilâllerin meydana geldiği Atmeydanı çeşitli Bizans anıtları ile süslüydü

Bizans sanatının Balkanlar’da, Rusya’da-çağımıza kadar uzanan etkisi büyük olmuştur. Bizanslılar bilimde, felsefe ve tarih gibi alanlarda da ileri gitmişler, müspet bilimlerle daha az uğraşmışlardır. Bizans hukuku, I. lustinianus zamanında yapılan kanunlar üzerine kurulmuştur, Roma hukukunun devamı mahiyetinde olmakla beraber, önemli özellikler taşır. Bizanslılar edebiyatta bilhassa dinî konuları işlemişlerdir.