Bilgi Dünyası

Cumhurbaşkanın Görevleri Kısaca Maddeler Halinde

Cumhurbaşkanın Görevleri Kısaca Maddeler Halinde. Cumhurbaşkanın görevleri ve yetkileri nelerdir, görev süresi, yetkileri ve görevleri hakkında kısa bilgi
CUMHURBAŞKANI, cumhuriyetle yönetilen ülkelerde, devlet başkanıdır. Türkiye’de cumhurbaşkanı Anayasaya göre, Türkiye Büyük Millet Meclisince kırk yaşını doldurmuş ve yüksek öğrenim yapmış üyeleri veya bu niteliklere ve milletvekili seçilme yeteneğine sahip Türk vatandaşları arasından, üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ile ve gizli oyla seçilir. Görev süresi yedi yıldır. Bu kimse, iki defa cumhurbaşkanı seçilemez. Cumhurbaşkanı seçilenin varsa partisi ile ilişkisi kesilir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sona erer. Bu durumda cumhurbaşkanı tarafsızdır. Yasama meclisinin etkisi altında değildir.
Cumhurbaşkanının görev ve yetkileri Anayasada belirtilmiştir.

  • Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Türkiye Cumhuriyetini ve Türk milletinin birliğini temsil eder. Anayasanın uygulanmasını, Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetir.
  • Gerekli gördüğünde, yasama yılının ilk günü Türkiye Büyük Millet Meclisinde açılış konuşmasını yapar. Türkiye Büyük Millet Meclisini gerektiğinde toplantıya çağırır. Kanunları yayımlar. Kanunları yeniden görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderir.
  • Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları gerekli görürse, halkoyuna sunar. Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin yenilenmesine karar verir. Başbakanı atar, istifamı kabul eder. Başbakanın teklifi üzerine bakanları atar, görevlerine son verir. Gerekli gördüğü hallerde Bakanlar Kuruluna başkanlık eder veya Bakanlar Kurulunu başkanlığı altında toplantıya çağırır.
  • Yabancı devletlere Türk Devletinin temsilcilerini (elçilerini) gönderir. Türkiye Cumhuriyetine gönderilen yabancı devlet temsilcilerini kabul eder.
  • Milletlerarası antlaşmaları onaylar ve yayımlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türk Silahlı Kuvvetlerinin Başkomutanlığını temsil eder. Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar verir. Genelkurmay başkanını atar.
  • Milli Güvenlik Kuruluna başkanlık eder. Kararnameleri imzalar. Sürekli hastalık ve kocama nedeniyle belirli kişilerin cezalarını hafifletir veya kaldırır. Devlet Denetleme Kuruluna inceleme, araştırma ve denetleme yaptırır. Daha başka yetkileri ve görevleri de vardır.
  • Cumhurbaşkanı göreviyle ilgili işlemlerden sorumlu değildir. Ancak, vatana ihanetten dolayı, Türkiye Büyük Millet Meclis üye tam sayısının en az üçte birinin teklifi üzerine, üye tam sayısının en az dörtte üçünün vereceği kararla suçlandırılır. O zaman Yüce Divanda yargılanır.
  • Cumhurbaşkanının hastalık ve yurt dışına çıkma gibi nedenlerle geçici olarak görevinden ayrılması hallerinde, görevine dönmesine kadar; ölüm, çekilme veya başka bir nedenle cumhurbaşkanlığı makamının boşalması halinde yenisi seçilinceye kadar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Cumhurbaşkanlığına vekillik eder ve Cumhurbaşkanının yetkilerini kullanır.

Türkiye’nin ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’tür. 29 Ekim 1923’ten 10 Kasım 1938’e kadar cumhurbaşkanlığı yapmıştır. İsmet İnönü 11 Kasım 1938’de, Celâl Bayar 22 Mayıs 1950’de, Cemal Gürsel 26 Ekim 1961’de, Cevdet Sunay 28 Mart 1966’da, Fahri Korutürk 1973’te cumhurbaşkanı seçilmişlerdir.
Fahri Korutürk’ün süresi bitince yeni cumhurbaşkanı seçilemedi. Anarşik olaylar nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri yönetime el koydu. 1982 Anayasasının yürürlüğe girmesiyle Kenan Evren yedinci cumhurbaşkanı oldu.

Daha Fazla Göster

ebilge

1983 Elazığ doğumluyum. Gazi Üniversitesi, Türk Halkbilimi ( 2008) mezunuyum. Kültürel Bellek sitesinin kurucusu, aynı zamanda tek içerik üreticisiyim. 2010 yılında yayın hayatına başlayan Web sitesinin öncelikli amacı; Kültürümüzün korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasıdır. İletişim kurmak isterseniz,serkan.gakko@gmail.com adresine eposta gönderebilirsiniz. Size en kısa sürede geri dönüş sağlamaya çalışacağım.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı