Güncel

Devlet Ne Demektir Kısaca? Devlet Biçimleri Özellikleri

Devlet Nedir, Devletin Özellikleri Nelerdir, Devlet Biçimleri

Devlet: Devlet, ortak bir hayatı ve kültürü paylaşan insanların yaşadığı bir toplumda, bu toplumu düzenleme, topluma güvenlik ve huzur sağlama amacı içinde olan ve bu amaca yönelik olarak kanun koyma, bu kanunları uygulama, yargılama ve cezalandırma gibi güçlere sahip olan, siyasi bakımdan teşkilatlanmış kurumdur.

Devlet: belli bir toprak parçası üzerinde siyasal olarak Örgütlenmiş bir insan topluluğunun oluşturduğu, egemenliğe sahip tüzel kişiliktir.

İlgili Makaleler

Devletin Unsurları: Devletin var olabilmesi için bazı öğelerin bulunması gerekir.

  • Topluluk – Ulus: Devlet otoritesinin yönettiği insanlar topluluğudur.
  • Ülke – Vatan: Devletin, üzerinde egemenlik kurduğu kara parçası, göller ve iç denizlerdir.
  • Egemenlik – Bağımsızlık: Halk ve ülke üzerinde egemenlik hakkını kullanan otoritedir.

Devletin Özellikleri

  • Egemenliğini yasama, yürütme ve yargı organları ile gerçekleştirir.
  • Toplumda sosyal, kültürel ve ekonomik yaşamı düzenlemekle yükümlüdür.
  • Zora dayalı kuvvet kullanabilme yetkisine sahiptir.
  • Toplumda otorite ve düzeni sağlayan tek kurumdur.
  • Bireylerle olan ilişkisini genellikle vatandaşlık statüsü temelinde düzenler.

Devlet Biçimleri

  • Devlet- Din İlişkisine Göre Devlet Biçimleri
  • Laik Devlet Teokratik Devlet

Laik Devlet

Laiklik, devlet yönetiminde herhangi bir dinin referans alınmamasını ve devletin tüm dinler karşısında tarafsız olmasını savunan ilkedir.

Teokratik Devlet
Teokrasi, dine dayalı yönetim anlamına gelir. Teokratik devlet ise bir çeşit monarşidir. Bu tür monarşide hâkimiyetin kaynağı kişi ya da grup değil, Tanrıdır. Hükümdar ise Tanrı adına dini kuralları uygulayan, devleti yöneten kişidir. İtalya’daki Vatikan Devleti ve İran, günümüzde teokrasi ile idare edilen devletlerdir.

İç Yapısına Göre Devlet Biçimleri

Tek Devlet (Üniter Devlet) Toplu Devlet (Federal Devlet)

Üniter Devlet
Devlet; ülke, millet ve egemenlik unsurlarından oluştuğuna göre, üniter devlette, tek ülke, tek millet ve tek egemenlik unsurlarından oluşur. Diğer bir ifadeyle üniter devlet, tek bir ülke üzerinde, tek bir milletin, tek bir egemenliğe tâbi olmasıdır. Bu nedenle, üniter devlette, devleti oluşturan unsurlar bölünmez bir bütündür.

Federal Devlet
Devletin yasal egemenliğinin bölgelere göre değiştiği ancak tüm bölgeler için geçerli merkezi yasaların da olduğu devlettir. Devlet içinde yer alan devletçikler (federe devletler) kendi yasalarını kendileri yaparlar. Ancak tüm devletçikler ulusal savunma, dış ticaret, dış politika gibi konularda merkezi devlete bağlıdırlar.

Ekonomik Yapısına Göre Devlet Şekilleri

Kapitalist Devlet Sosyalist Devlet Karma Ekonomi

Kapitalist Devlet

Özel mülkiyet esaslı devlet şeklidir. Kişi hak ve özgürlüklerini esas alır.
Sosyalist Devlet
Ekonomik faaliyetlerin devlet tarafından düzenlendiği, üretimin toplumsal ihtiyaçlara göre gerçekleştirildiği, üretim araçlarında devlet mülkiyetinin esas olduğu devlet biçimidir. Ekonomik eşitliği temel alır.

Karma Ekonomi

Karma ekonomi, iki evrensel ekonomik sistem olan “kapitalizm” ve “sosyalizm” arasında yer alan, fakat özü itibariyle kapitalist sistemin özelliklerini taşıyan bir ekonomik düzendir.