Devlet Nedir Kısaca, Çeşitleri, Görevleri

Devlet, belirli bir ülkede, kanunlara göre kurulmuş bir hükümet yönetiminde örgütlenmiş, bağımsız topluluklara denir.

Devlet, toplu olarak yaşayan insanlar arasında güvenliği sağlar; hak ve adaleti korur. Yabancılara karşı yurdu savunma hazırlıklarında bulunur. Meydana getirilen kurumlarla yurttaşların ihtiyaçlarını karşılar. Onların yi geçimleri ve mutlu olmaları için çalışır. Devlet, toplumda düzeni sağlamak ve korumak amacıyla kurulmuştur.

Bir devletin üç ana elemanı, millet, yurt ve egemenliktir. Bunlardan biri eksik olursa, devlet kurulamaz. Millet, aralarında sıkı bağlar bulunan bir insan topluluğudur. Bazı devletlerde çeşitli milletler ve kavimler bulunmaktadır. Yurt, üzerinde yaşanılan sınırları belli bir ülkedir. Egemenlik, buyurmak yetkisidir. Egemen olan bir millet, kendi kanunlarını kendi hazırlar. Bu kanunları uygular. Kanunlara uymayanları cezalandırır. Düşman saldırılarına karşı yurdu korur. Egemenlikte, yasama, yürütme ve yargı görevi ve hakkı vardır.

Devlet Biçimleri: Geçmişte ve günümüzde egemenlik haklarının kullanılışındaki ayrılıklar, değişik devlet biçimleri ortaya çıkarmıştır. Egemenlik her zaman milletlerin elinde olmamıştır. Topluma, belli bir soydan gelenler yüzyıllarca tek başlarına egemen olmuşlardır. Bir sınıfın egemenliği ele geçirdiği de görülmüştür. Genellikle devlet biçimleri monarşi, oligarşi ve demokrasi olmak üzere üç grupta toplanabilir:

Monarşi Nedir? 

Monarşi, bir hükümdarın istediği gibi bir toplumu yönetmesidir. Hükümdarın buyrukları birer kanundur. İstediği zaman vergi toplar; devletin parasını dilediği gibi harcar. Savaş açar, barış yapar. Orduları yönetir, din başkanlığı yapar. Ölünceye kadar devletin başında kalır. Eski Mısır firavunları, Babil ve Asur kralları böyle davranan hükümdarların tipik örnekleridir. Hükümdarlara padişah, şah, sultan, kral imparator gibi adlar verilir. Bu devlet biçimine mutlakiyet de denir. Eğer bir hükümdarın yetkileri bir meclisle sınırlandırılırsa, buna meşruti monarşi adı verilir. O zaman egemenliği hükümdar ve millet birlikte kullanır.

Oligarşi Nedir?

Oligarşi, devleti bir sınıfın yönetmesidir. Eski-çağ’da, çok kez soylular sınıfı egemenliği elinde bulundurmuştur. Böyle devlet biçimine aristokrasi adı verilir. Egemenliği din adamlarının ele geçirdiği de olmuştur. Buna da teokrasi denir.

Demokrasi Nedir? 

Demokrasi, halkların kendi kendisini yönetmesidir. Kanun yapıcıların ve yöneticileri belli bir süre için halk seçer. Bunlar, halkın yararına çalışırlar. Çalışmaları, yeterli görülmezse, seçimlerde değiştirilirler. Vatandaşlar, kanun karşısında eşittir. Askerlikte, vergilerde, devlet hizmetinde kimseye ayrıcalık tanınmaz.