Divan Edebiyatında Divane Ne Demektir?

Divan Edebiyatında Divane Ne Demektir? DİVANE sıf. (fars. divane). 1. Deli, kaçık; budala: Düşmesin silsile-i zülf-i perişanına dil I Aklını başına cem eylesin ol divane” (Baki, XVI. yy). 2. (Bir şey) divanesi, bir şeye aşırı düşkün, tutkun. || Divaneye dönmek, çok üzülmek, ne yapacağını bilememek, || Deli divane olmak -> DELİ.

Divan-rev, delice işler yapan, çılgın.

Divan edebiyatında deli, şeyda, mecnun sözcükleriyle eşanlamlıdır. Aşık delidir, mecnundur. Leyla ve Mecnun mesnevisindekl erkek kahraman Kays da aşktan deliye dönüp Mecnun gibi anılmaya başlamıştır. Âşık-sevglli ilişkisinde âşığın gönlü divanedir. Sevgilinin saçının büklüm büklüm zincire benzetilmesi nedeniyle âşığın gönlü de zincire vurulmuş deliye benzetilir, inanca göre divanelik, dolunayda ve baharda artar.