Genel KültürEdebiyat

Dörtlük ( Kıta ) Nedir? Özellikleri

Dört dizeden kurulu olan nazım birimine dörtlük (kıta) adı verilir.

Türk edebiyatında dörtlükler değişik biçimlerde kafiyelenebilir, çeşitli vezinlerde yazılabilir. ‘Buna karşılık, her dörtlüğün belirli bir anlam bütünlüğü vardır. Ama özellikle Halk şiirinde, bazı dörtlüklerin ilk iki dizesi konuyla ilgisiz olabilir. Bu gibi durumlarda, son iki dize, anlamı bütünleyip bağlayabilir.

Türk şiirinin ilk örneklerinde bile rastlanan dörtlük nazım birimi, Halk şiirinin aşağı yukarı bütün türlerinde geçerli olmuştur. Divan Edebiyatında da bazı şiirlerin dörtlükler biçiminde yazıldığı görülmektedir. Milli Edebiyat döneminde, Halk Edebiyatından bütün olarak yararlanma çabalan sırasında, dörtlük temel nazım birimi olarak alınmıştır. Günümüz ozanları da, bazı şiirlerini dörtlükler biçiminde yazmaktadırlar; ama klasik dörtlüğün kafiye yapısı günümüzün şiirlerinde izlenmemektedir.