Genel KültürEdebiyat

Fecri Ati Nedir? Neyi Savunur? Özellikleri? Sanatçıları

Fecri Ati İkinci meşrutiyetten sonra kurulan ve üç yıl kadar süren bir edebiyatçılar topluluğu (1909-1912).

Kuruluş tarihinde 19-24 yaşlarında olan 1885-1890 doğumlu gençlerin, kendilerinden önceki “Edebiyatı cedide” hareketine özenerek kurdukları bu topluluk, şiir, hikâye, roman, mensur şiir, oyun ve eleştiri türlerinde ürünler verdi.

Fecri ati topluluğu da, Edebiyatı cedide topluluğu gibi, Serveti fünun dergisi çevresinde kümelenmişti. Dergide, “Fecri ati encümeni edebisi beyannamesi” başlığı altında bir bildiri yayımlayarak (Serveti fünun, 24 şubat 1909, sayı 977), “Sanat sanat içindir” görüşünü benimseyen, bunu “Sanat şahsi ve muhteremdir” özdeyişi ile dile getiren gençlerin bildirisinde ayrıca şu noktalar üzerinde duruluyordu

“Fecri ati, geleceğe bakmak azim ve niyetiyle kurulmuştur. Fecri ati üyeleri, temelini attıkları kurumun bu bilim ve edebiyat çölü içinde zümrüt renkli bir gölgelik olmasını özleyerek, Avrupa’daki benzerlerinin küçük bir örneğini temsil etmesine ve göstermesine çalışacaklardır” Fecri aticiler, yapmak istedikleri şeyleri de şöyle özetlemekteydiler:

Dilin, edebiyatın, edebi ve toplumsal bilimlerin ilerlemesine hizmet etmek; yetenekli genç sanatçıları bir araya getirerek, doğacak güçle olgunlaşmaya, düşüncelerin çarpışmasının parlatacağı gerçeğin şimşeğiyle düşünceleri aydınlatmaya çalışmak; topluluk üyelerinin yapıtlarını yayımlamak için bir ‘Fecri ati kütüphanesi’ kurmak; düşünce ve duyguların ilerlemesini sağlamak için, Ba-tı’nın önemli yapıtlarını ya kendi üyelerine, ya da paralı yarışmalar açarak dışar-daki kişilere çevirterek yayımlamak; genel konferanslar vererek halkın edebiyat beğenisinin yükseltilmesine çalışmak; Batı’ daki benzer kurumlarla bağlantı ve ilişkileri genişleterek, ülkenin çeşitli edebiyat ürünlerini Batı’ya, Batı nın ışıklarını Doğu ufuklarına aktarmak. ..”

Bildirinin altında 21 üyenin adı vardır Başlıcaları şunlardır:

Şiir alanında: Ahmet Haşim, Tahsin Nahit, Emin Bülent, Ali Canip, Mehmet Behçet, Hamdullah Suphi, Köprülüzade Mehmet Fuat vb. Hikâye ve roman alanında: Yakup Kadri, Refik Halit, Cemil Süleyman, İzzet Melih vb. Oyun alanında: Şahabettin Süleyman vb.

Ortak bir sanat anlayışından çok, “birlikten güç doğar” düşüncesiyle bir araya toplanan Fecri aticilerin, çeşitli nedenlerle ayrılmaları dolayısıyla topluluk kısa sürede dağıldı (1912). Bunlardan Ahmet Haşim, Yakup Kadri, Refik Halit, kendi alanlarında asıl kişiliklerini, topluluktan ayrıldıktan sonra göstermişler, çalışmalarını Mütareke ve Cumhuriyet dönemlerinde de sürdürmüşlerdir. Hamdullah Suphi, daha sonraki dönemlerde, hitabet alanında ün almış; Köprülüzade Mehmet Fuat (Fuat Köprülü) edebiyat tarihi alanında büyük başarı göstermiştir Geri kalanlardan kimisi erken ölmüş, kimisi sanatı bırakmış, kimisi de belli bir değer çizgisine ulaşamamıştır

Fecri ati kütüphanesinde ancak üç kitap yayımlandı: Tahsin Nahit, Ruh-i bikayd (şiirler, 1910), Cemil Süleyman, Timsal-i aşk (hikâyeler, 1910), Köprülüzade Mehmet Fuat, Hayat-ı fikriyye (incelemeler, 1910).