Dini Konular

 • Harut Marut Hikayesi Nedir? ( Harut Marut Olayı Kıssası)

  Harut ile Marut, adları Eski Mısır kaynaklarında, Avesta’da ve kapalı bir biçimde Kuran’da (11,102) geçen iki meleğin adları. Anlatıldığına göre, İdris peygamber göğe çıkarıldığında melekler…

 • Harun Peygamberin Hayatı Kısaca

  Harun, Kuran’a göre peygamber Musa’nın büyük kardeşi. Musa çok güzel, etkili ve inandırıcı konuşan Harun’u kendisine yardımcı bir peygamber olarak göndermesini Allah’tan diledi. Bunun üzerine…

 • Hariciler Kimdir? Nasıl Ortaya Çıktı? Neyi Savunur?

  Hariciler, Hz. Ali ile Muaviye arasındaki anlaşmazlığın giderilmesi için başvurulan hakemlik yöntemine karşı çıkarak Ali’den ayrılan ve her iki tarafa da muhalefet edenler. Halife Osman’ın…

 • Hanefilik Nedir? Hanefilik Özellikleri Kuralları

  Hanefilik a. İmamı Âzam Ebu Hanife’nin kurduğu fıkıh mezhebi.  Fıkıh biliminin en büyük önderi kabul edilen Ebu Hanife (Numan bin Sabit), 30 yıllık öğretim yaşamı…

 • Halvetilik Nedir? Halvetilik Tarikatı Hakkında Bilgi

  Tanrısal gerçeğe gizli zikir ile ulaşılabileceği düşüncesini benimseyen ve Şeyh Ebu Abdullah Siracettin Ömer el -Ehci tarafından kurulan (XIV. yy.) tarikat. Halvetlik inancına göre Şeyh…

 • Halifelik Nedir Kısaca Tarihi

  Hz Muhammed’in  ölümünden sonra onun vekili olarak müslümanların imamlığını ve şeriatın koruyuculuğunu yapan kimse. Herhangi birinin yerine geçen kimse; halef.  Müslümanlıkta halife seçimi büyük önem…

 • Hadis Nedir Çeşitleri? Hadisler Nasıl Yazıldı?

  Hadis: Hz. Muhammed’in söz, davranış ve kişiliği ile ilgili olarak kendisinden ya da sahabe ve tabiinden aktarılan bilgi, söz. İslam bilginlerinin çoğu genel olarak yol,…

 • Hacet Kapısı Nedir Nereye Denir?

  Hacet kapısı. İslam inancına göre, gerçek hacet kapısı, yalnızca Tanrı’nın katıdır. Peygamberler olsun öteki din büyükleri olsun ancak Tanrı’nın izniyle şefaat edebilirler. Her türlü dua…

 • Hacerü’l-Esved Taşı Hikayesi Kısaca

  Hacerü’l-esved, Kâbe’nin doğu köşesinde, yerden 1,5 m yükseklikte yer alan, parlak, siyahımsı taş. Müslümanların kutsal saydıkları Hacerü’l-esved, yaklaşık 30 cm çapında, yumurta biçiminde, kara, sarımsı,…

 • Habil Kabil Hikayesi Özeti

  Habil Adem ile Havva’nın ikinci oğluna müslümanların verdikleri ad. Tevrat’ta anlatıldığına göre  Adem’ in ilk oğlu Kabil çiftçi, Habil de çoban oldu. Kabil topraktan sağladığı…