Genel KültürTarih

Halkçılık Nedir Kısaca? Halkçılık Alanında Yapılan İnkılaplar

Bir milleti oluşturan, çeşitli mesleklerin ve toplumsal grupların içinde bulunan insanlara “halk” denir.

Atatürk’e göre halk millettir. Ülkemiz sınırları içinde yaşayan değişik sosyal gruplardır.

Cumhuriyet yönetimindeki halk, kendi yöneticisini kendisi seçer. Cumhuriyet bir halk yönetimi olduğuna göre de Halkçılık, Cumhuriyetçiliğin doğal bir sonucudur.

Halk ve millet aynı anlamda düşünüldüğünde Halkçılık, Milliyetçilik ilkesinin de bir sonucudur.

Halkçılıkta yasalar önünde herkes eşittir. Sınıf, zümre ayırımı yoktur. Atatürk’ün halkçılık ve halk devletinden anladığı tüm milleti kapsamına alan, hiçbir gruba ayrıcalık tanıyıp ön plana çıkarmayan demokratik bir rejimle yönetilen devlettir.

Sınıf mücadelesi yerine toplumsal dayanışmayı öngörür. Çalışması ve yetenekleri doğrultusunda herkesin aynı haklara sahip olmasını sağlar. Herkesin üzerine düşen görev ve sorumluluğu yerine getirmesini ister.
Atatürk’ün Halkçılık anlayışı sosyal adalete, sosyal güvenliğe, toplumun yoksul kesimlerinin korunmasına ve güçlendirilmesine, adaletli gelir dağılımına büyük önem verir. Bundan dolayıdır ki bütçe gelirlerinin üçte birini oluşturan ve köylü üzerindeki ezici bir yük olan Aşar vergisi kaldırılmıştır.
 
Atatürk’ün Halkçılık İlkesi İle İlgili Bazı Sözleri

Hükümetin varlığının sebebi, memleketin asayişini, milletin huzur ve rahatını temin eylemektir. Bütün memlekette gerçek bir asayiş hakim olmalıdır. Millet büyük bir huzur ve emniyet içinde müsterih bulunmalıdır.”

Gaye, sınıf mücadelesi yerine içtimai tesanüdü (Sosyal dayanışmayı) sağlamaktır.”

 “Türkiye’nin gerçek sahibi ve efendisi, gerçek üretici olan köylüdür. O halde herkesten daha çok refah, mutluluk ve zenginliğe layık olan köylüdür.”
“Her Türk çiftçinin ailesinin geçineceği ve çalışacağı toprağa sahip olması mutlaka gereklidir. Vatanın sağlam temeli ve bayındır hale getirilmesi su esastadır.”

Atatürk’ün Halkçılık ilkesi doğrultusunda yapılan, inkılaplar, yenilikler, gelişmeler

 • Cumhuriyetin ilanı,
 • Medeni kanunun kabulü,
 • Aşar vergisinin kaldırılması,
 • Kadınlara siyasal haklar verilmesi,
 • Soyadı kanunu,
 • Kılık kıyafet kanunu,
 • Azınlıkların ayrıcalıklarına son verilmesi,
 • Millet mekteplerinin açılması,
 • Köy Enstitülerinin açılması, ‘
 • Halk Evlerinin açılması,
 • Eğitimde fırsat eşitliği,
 • Toprak reformunun yapılması,
 • Kızılay, Yeşilay, Devlet Hastaneleri, Dispanserler, Çocuk Esirgeme Kurumunun açılması,
 • Sosyal Hizmetler kurularının Açılması