Genel KültürDini Konular

Hz Davut Kimdir Kısa Bilgi

DAVUT, İsrailoğulları’nın peygamberi ve kralı. Yahuda kabilesinden Yasse’nin en küçük oğlu. Çocukluğunda babasının sürülerini güderek çobanlık yaptı. Vahşi hayvanlara karşı tek başına giriştiği döğüşlerdeki başarısı ve gözüpekliği ile tanındı. Bir söylentiye göre ileride İsrail’in ilk kralı Şaul’un (Talut) yerine geçmesi için peygamber Samuel tarafından kutsandı.

Yine söylentilere göre, harp çalma ve şarkı söyleme yeteneği ya da filistili dev Calut’u sapan taşı ile öldürmesi nedeniyle Şaul’un beğenisini kazanip İsrail sarayına girdi. Burada kralın oğlu Yonatan ile sıkı dost oldu ve prenses Mikal ile evlendi. Halk tarafından çok sevilmesi, kralın onu kıskanarak öldürme girişiminde bulunmasına yol açtı. Bu durum karşısında saraydan kaçarak Bob’daki din adamlarının yanına sığındı. Daha sonra ülkenin güneyinde, çevresine birtakım savaşçıları toplayarak kentleri basıp yağmaladı. Şaul’un askerleri tarafından yenilgiye uğratılınca baş düşmanı olan Filistiler’e sığındı. Ancak, Calut’u öldüren kişi olduğu öğrenilince oradan da kaçıp Adullam’da bir mağarada saklandı.

Kuran’ın birçok ayetinde adı geçen Davut, islam inancına göre kendilerine kitap verilen dört peygamberden (Musa, Davut, isa, Muhammet) biridir. Beş kitaptan ve 150 mezmurdan oluşan Zebur ona gönderildi. Kuran’da Bakara suresinin 251. ve 252. ayetlerinde şöyle denir: ‘ Allah’ın izniyle onları dağıttılar. Davut da Calut’u öldürdü. Allah Davut’a padişahlık, hikmet ve peygamberlik verdi, dilediğini (dünya işleri, ülkelerin fethiyle ilgili bilgiler, Zebur, güzel ses, zırh sanatı) ona öğretti, işte bu kıssalar Allah’ın ayetleridir ki onları sana gerçek olarak tilavet ediyoruz; kuşkusuz sen gönderilen peygamberlerdensin”. Kuran’ın öteki bazı surelerinin ayetlerinde Davut’tan Maide suresinin 78. ayetinde şu yolda söz edilir: “İsrailoğullar’ından kâfir olanlara Davut, Meryem oğlu isa diliyle lanet edildi.”

Nisa suresinin 163. ayeti: “Hz. Davut’a Zebur verdik”. Sad suresinin 17-19. ayetleri: “Güçlü kulumuz Davut’u hatırla. Çünkü o, her zaman Allah’a sığınırdı. Biz ona dağları boyun eğici kıldık. Dağlar, güneşin doğduğu ve battığı zamanlarda onunla birlikte tespih çekerlerdi. Biz ona kuşları da boyun eğici (müsahhar) kıldık, bütün kuşlar onun yanında, onun buyruğunda toplanırlardı”.

Yine Sad suresinin 24 ve onu izleyen ayetleri: “Davut, kendisini intibaha düşürdüğümüzü anladı, secdeye kapandı ve Rabbinden bağışlanmak diledi, O’na sığındı. Biz de onun bu durumunu bağışladık, çünkü o her zaman bize yakın bulunacak ve dönüp geleceği yer de güzel olacaktır. Ey Davut biz seni yeryüzüne halife (vekil) yaptık, halk arasında artık doğrulukla hükmet”, İsra suresinin 55. ayeti: “Peygamberlerden bazısını bazısından üstün kıldık, Davut’a da Zebur’u verdik”. Kuran yorumcuları bu ayeti “Davut’a Zebur’u vermekle onu üstün tuttuk, yoksa saltanat vermekle üstün tutmadık” biçiminde yorumlarlar.

Davut, islam dünyasında efsaneleşmiş, yaşamı Mevlana Celalettıni Rumi’nin Mesnevisinde, Hucviri’nin Keşfü’l-mahcup adlı yapıtında ayrıntılı ve abartılı bir biçimde anlatılmıştır. Buna göre, onun güzel ve tok sesinin etkisiyle yabani hayvanlar uysallaşır, uçan kuşlar yerlere düşer, inanca göre, Allah savaşlarda korunması için ona zırh yapmasını öğretmiştir; demir, parmakları arasında yumuşar; bu nedenle demircilerin piridir Halk arasında ve divan edebiyatında sesi gür ve tok olan erkekler için “davudi sesli” denilir

Davut, ibadete düşkün bir peygamber olarak tanınır. Çeşitli islam yapıtlarında gününü ibadete, dava işlerine, bir bölümünü de halka vaaz ve öğüt vermeye ayırdığı belirtilir. Onun bu yönü, Hz. Muhammet’in bir hadisinde şu yolda anlatılır: “Allah’a en yakın ve sevimli namaz, Davut’ un namazıdır Yine Allah’a en yakın ve sevimli olan oruç, Davut’un orucudur. Davut, gecenin yarısında uyurdu ve gecenin üçte birinde namaz kılar kalan kısmında yine uyurdu. Bir gün oruç tutar, bir gün yerdi.”

Yahudiler, Davut’un adından esinlenerek altı köşeli, tılsımlı olduklarına inandıklar yıldıza “Magen Davit“, müslümanlar ise “Mührü Süleyman” derler. Birçok Batılı ve özellikle hıristiyan sanatçı, yapıtlarına Davut’un yaşamını konu edinmişlerdir.