Nedir

Kararname Nedir?

 Cumhurbaşkanının onayladığı hükümet kararı. Bakanlar Kurulu’na verilen yetkilere dayanarak alınan kararlardır. Kararname sözcüğünün Türk hukukuna göre iki tanımı vardır. Bakanlar Kurulunca alınacak kararların yürütme organı başı olan cumhurbaşkanı tarafından onaylanması, cumhurbaşkanı ile Bakanlar Kurulunun birleşik iradelerini yansıtır. Tüzük, yönetmelik gibi düzenleyici bir işlemi tanımlar. Bu nedenle de bu tipte olanlar, çoğunlukla objektif bir nitelikte olurlar.
Kararname şekle bağlıdır. Yazılı olması, cumhurbaşkanı tarafından imza edilmesi, cumhurbaşkanı fiilen görev başında değilse anayasaya göre bu makama vekalet eden Büyük Millet Meclisi Başkanı tarafından imza edilmesi gerekir.
Kararnamelerde başbakan ile Bakanlar Kurulu üyelerinin imzaları bulunur. Müşterek imzalı kararnamelerde konu özelliği bakımından sadece bir veya bir iki bakanın uygulama atanı ile sınırlı bulunmakta ise bu takdirde müşterek kararname sadece ilgili bakan veya bakanlarla başbakan tarafından imza olunabilir. Bu takdirde o bakan veya bakanlar ile başbakan bu konu üzerinde yapılacak tatbikat sonuçlarından sorumlu olurlar.
Kararnamenin önemli olan yönü ayrı bir düzenleyici işlem anlamına gelenidir. Bu tip kararnameler, ekonomik ve siyasi bunalımlar sonucu ortaya çıkmış ve uygulanır olmuştur. Türkiye’de, cumhuriyet devrinde ilk hukuki uygulama Türk parasını koruma kanununa göre çıkartılmış olan kararnamelerdir. Milli korunma kanunu bu tür kararnameler için yürütme organına yetki vermiştir. Ayrıca, Bakanlar Kurulunun dış ticaretle ilgili olarak yaptığı düzenlemelere de kararname adı verilmiştir. Kararnamelerle yürütme organına tanınan yetki, tüzük ve yönetmeliğe nazaran çok daha geniştir. Tüzükler, yasalarla sıkı sıkıya bağlıdır. Metinlerde bağlı bulundukları yasalara aykırı hükümlere yer verilemez. Yönetmelikler ise bu tüzükler içeriğinin eksiksiz uygulanabilmesi için gerekli bilimsel ve teknik düzenlemeleri sağlamak amacıyla yapılır. Kararnameler de diğer işlemler gibi yargı denetimine tabidir.
7.11.1982 tarihli ve 2709 nolu Anayasamızın 91. maddesine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi, Bakanlar Kurulu’ na kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermektedir. Ancak, sıkıyönetim ve olağanüstü haller saklı kalmak üzere anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleri ile dördüncü bölümünde yer alan siyasi haklar ve ödevler, kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenemez.
Yetki kanunu, çıkarılacak kanun hükmünde kararnamenin, amacım, kapsamını, ilkelerini, kullanma süresini ve süresi içinde birden fazla kararname çıkarılıp çıkarılmayacağını gösterir.
Bakanlar Kurulunun istifası, düşürülmesi, yasama döneminin bitmesi; belli süre için verilmiş olan yetkinin sona ermesine sebep olmaz.
Kanun hükmünde kararnamenin, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından süre bitiminden önce onaylanması sırasında, yetkinin son bulduğu veya süre bitimine kadar devam ettiği de belirtilir.
Sıkıyönetim ve olağanüstü hallerde, cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulunun kanun hükmünde kararname çıkarmasına ilişkin hükümler saklıdır.
Kanun hükmünde kararnameler, Resmi Gazete’de yayınlandıkları gün yürürlüğe girerler. Ancak, kararnamede yürürlük tarihi olarak daha sonraki bir tarih de gösterilebilir.
Kararnameler, Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulur.
Yetki kanunları ve bunlara dayanan kanun hükmünde kararnameler, Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonları ve Genel Kurulunda öncelikle görüşülür.
Yayınlandıkları gün Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulmayan kararnameler bu tarihte, Türkiye Büyük Millet Meclisince reddedilen kararnameler bu kararın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihte, yürürlükten kalkar. Değiştirilerek kabul edilen kararnamelerin değiştirilmiş hükümleri, bu değişikliklerin Resmi Gazete’de yayınlandığı gün yürürlüğe girer.

Daha Fazla Göster

ebilge

1983 Elazığ doğumluyum. Gazi Üniversitesi, Türk Halkbilimi ( 2008) mezunuyum. Kültürel Bellek sitesinin kurucusu, aynı zamanda tek içerik üreticisiyim. 2010 yılında yayın hayatına başlayan Web sitesinin öncelikli amacı; Kültürümüzün korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasıdır. İletişim kurmak isterseniz,serkan.gakko@gmail.com adresine eposta gönderebilirsiniz. Size en kısa sürede geri dönüş sağlamaya çalışacağım.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı