Genel KültürEkonomi

Komandit Şirket Nedir Özellikleri

Komandit Şirketin Özellikleri Nelerdir, Komandit şirket nedir, nasıl kurulur, çeşitleri nelerdir? Komandit şirket nasıl sona erer.

Komandit Şirket: Alacaklılarına karşı ortaklardan bazılarının sınırlı, bazılarının ise sınırsız sorumlu oldukları şirket türü.

Ticaret Kanununun 243. maddesinde tanımlanmaktadır. Ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla kurulan, şirket alacaklılarına karşı ortaklardan bir veya birkaçının sorumluluğu sınırlanmamış ve diğer ortak veya ortakların sorumluluğu belli bir sermaye ile sınırlanmış olan şirket komandit şirkettir. Bir şirketin komandit şirket sayılabilmesi için sınırsız sorumlu (komandite) ortaklar gerçek kişi olmalıdır. Sorumlulukları şirkete koydukları sermaye ile sınırlı olan ortaklar (komanditer) ise tüzel kişiler olabilirler. Ayrıca şirketin ticari bir işletmeyi işletmek amacıyla ve bir ticaret unvanı altında kurulması gerekir.

Komandit şirket büyük ölçüde kollektif şirkete benzer . Ancak bu iki şirketi birbirinden ayıran en önemli özellik, komandit şirkette ortakların farklı özelliklere sahip olmalarıdır. Komandite ortak, kollektif şirket ortakları ile aynı özelliklere sahiptir.

Komandit şirkette sözleşme yazılı olur ve imzalar noterce onaylanır .Sözleşmede bulunması zorunlu olan unsurlar genel olarak; ortakların adları, soy isimleri, ikametgahları ve tabiyetleridir. Ayrıca ortaklardan hangilerinin komandite, hangilerinin komanditer olduğu da belirtilmelidir. Ortaklığın niteliği “komandit” ibaresi ile belirlenir. Ortaklığın ticaret unvanı ve merkezi gösterilir. Konusu da ayrıca yazılır. Ortakların sermaye olarak koymayı üzerine aldıkları para miktarı da gösterilir. Sermaye olarak para dışında herhangi bir şey konulmuş ise bunların değerleri de belirtilir. Komandite ortak kişisel emeğini sermaye olarak koyabilir. Komanditer ortak için böyle birşey söz konusu değildir. Şirket sözleşmesinin, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki ticaret siciline, tescil ve ilan ettirilmesi ile ortaklık kurulmuş olur.

Şirketi yönetme hakkına, komandite ortaklar sahiptirler. Sözleşme ile yönetim hakkı, bunlardan birine veya birkaçına verilebilir. Komanditer ortaklar ise yönetime katılamazlar, ancak denetleme hakları vardır. Bu denetim, normal olarak iş yılı sonunda envanter ve bilançonun incelenmesi şeklinde olur. Ancak komanditer ortak önemli bir sebep olduğu durumda mahkemeye başvurarak her zaman denetleme izni alabilir. Komandite ortaklar, bağlı oldukları şirketle rekabet edebilecek bir konuda ortaklık dışında faaliyet gösteremezler. Komanditer ortaklar için ise bir rekabet yasağı yoktur. Ancak böyle bir işle uğraşmaları halinde, şirket defterlerini inceleme hakkını kaybederler. Şirket kâr ve zararının ortaklar arasında dağılımı şirket sözleşmesinde belirtilmiştir. Aksi durumda ortak bir karar ile dağıtım işi kendi aralarından birine veya üçüncü bir kişiye verilir. Temsil yetkisi de, yönetim yetkisinde olduğu gibi yalnızca komandite ortaklara aittir.

Komandit şirketin sona ermesi, Kollektif şirkette olduğu gibidir. Ortaklardan birinin ortaklığın feshini istemesi, oybirliği ile fesih kararının alınması, sözleşmede gösterilen sürenin dolması, şirketin iflas etmesi, amacına ulaşması veya amacını gerçekleştiremeyeceğinin kesinleşmesi, ortaklardan birinin ortaklığa ihanet etmesi, görev ve borçlarını yerine getirmemesi, görevlerini yerine getirebilmesi için gerekli olan ehliyet ve yeteneklerini kaybetmesi sona erme nedenleridir.

Komandit şirketin bir türünü oluşturan sermayesi paylara bölünmüş komandit şirkette de, ortaklık alacaklılarına karşı, bazı ortaklar sınırlı sorumlu bazıları ise sınırsız sorumludur. Ancak bu iki şirketi birbirinden ayıran özellik, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketle, sermayenin, komanditer ortaklar tarafından devredilen paylara bölünmüş olmasıdır. Komandit şirkette ise (buna adi komandit şirket de denir) komanditer ortak, diğer ortakların izni olmadan payını başkalarına devredemez. Ticaret Kanunu, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketi 475. maddesinde şöyle tanımlamıştır: “Sermayesi paylara bölünen ve ortaklarından bir veya birkaçı şirket alacaklılarına karşı bir kollektif şirket, diğerleri bir anonim şirket ortağı gibi mesul olan şirkettir” Burada, “anonim şirket ortağı” ile belirtilmek istenen komanditer ortaktır.
Büyük Kültür Ansiklopedisi 7 Cilt 2729

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir