Mevlana’nın Eserleri Nelerdir?

Mevlana’nın eserleri nelerdir? Mevlana’nın manzum eserleri hangileridir? Eserlerin özellikleri nelerdir?

Mevlana’nın eserleri genellikle Farsçadır. Onun Türkçe konuştuğu ve az da olsa Türkçe şiirler söylediği bilinmektedir. Arapça, Rumca ve İbranice de bilen Mevlana geniş bir kültüre sahipti. Kendisi Türk olmakla birlikte o sıralarda sarayda yazışma dili Farsça olduğundan eserlerinde bu dili kullanmıştır. Başlıca eserleri şunlardır:

1-Divan: Bu eseri Divan- ı Kebir ya da Divan-ı Şemsu’l-Hakaik adiyle de anılır Kimi gazellerinde Şemsuddin, Şems-i Tebrizi, Şah-ı Tebriz ve Selahuddin imzalarını kullanmıştır. Bu da Şems-i Tebriziye ve daha sonra da onun yerine koyduğu Selahuddin’e tutkusundan gelmektedir. Mevlana’nın bu eserinin çeşitli baskısı vardır. Ayrıca Rubailerde basılmıştır. Mevlana’nın Divan-ı onun felsefesini, insancıllığını ve ilahi aşkını dile getirmek bakımından oldukça önemlidir.

2- Mesnevi: Altı ciltlik bu eser, tasavvufu çeşitli hikayelerle anlatmaktadır. Mevleviliğin halk tarafından sevilmesinde Mesnevinin büyük etkisi vardır. İsmail Ankaravi, Sarı Abdullah Efendi ve Abidin Paşa tarafından Türkçe olarak ayrı ayrı açıklanmıştır. Mesnevi çeşitli yabancı dillere çevrilmiştir. İngilizce ve Almanca tam çevirisi bulunan Mesnevi Batılı okulları da etkilemiştir.

3- Mecalis-i Sab’a: Bu eser, Mevlana’nın kimi Türkçe öğütlerinin adı bilinmeyen birisi tarafından Farsçaya yapılmış çevirisidir. Ahlaki ve tasavvufi olan eser, camide yapılmış öğütleri, ayet ve hadis aç ıklamalarını içerir.

4-Fihi Ma Fih: Mevlana’nın özellikle Baş vezir Muiniddin Pervane’nin bulunduğu toplantılarda söylediği öğütleri içerir. Tasavvuf ve ahlak bakımından önemlidir. XIII. yüzyılın kimi siyasi havasını yansıtma bakımından da önem taşır.

5-Mektubat: Mevlana’nın Selçuklu sultanlara, bakanlara, doktorlara, hakimlere ve ahilere yazdığı mektupları içerir. Eser, Selçuklu tarihi açısından önemlidir. Feridun Nafiz Uzluk tarafından Mevlana’nın 144 mektubu 1937’de yayımlanmıştır. Divan-ı Kebir’den Yapılmış Seçmeler, Rubailer, Mesnevi ve Fihi Ma Fih, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkçeye çevirtilerek basılmıştır.