Özel Hukuk Nedir? Özel Hukukun Dalları

Özel Hukuk Nedir, Özel Hukuk Ne Demektir, Özel Hukukun Dalları

Taraflar eşit şartlarda ise aralarında altlık üstlük, ilişkisi yoksa biri diğerine emredemiyorsa özel hukuk geçerlidir.

Medeni Hukuk: özel hukukun temeli sayılan ve düzenlediği ilişkiler bakımından en kapsamlı olan özel Hukuk dalıdır. Türk Medeni kanuna göre kişilik, çocuğun tam ve sağ doğumuyla başlar ve ölümle sona erer. Medeni

Kanun dört kitaptan oluşur:

Kişiler Hukuku: Kişilik haklarını ele alır. Kişinin yerleşim yeri, akrabalık ilişkilerine bakar.

Aile Hukuku: Evlenme, boşanma, evlat edinme gibi konulara bakar.

Eşya Hukuku: Kişinin eşya üzerindeki egemenlik ve tasarruflarının çeşitlerinin ve bunların kapsam ve sonuçlarını inceler.

Miras Hukuku: Ölümden sonra ailenin mal varlığının nasıl paylaştırılacağını belirler.

Borçlar Hukuku: Kişiler arasındaki borç ilişkilerini düzenleyen bir hukuk dalıdır. Temel kaynağı Borçlar Kanunu’dur. Borçlar Kanunu, Medeni Kanunun tamamlayıcı bir parçasıdır. Hakların kullanılması ve borçların yerine getirilmesinde geçerli olan ana ilke dürüstlük (objektif iyiniyettir).

Ticaret Hukuku: Kişiler arasındaki ticari ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarının tamamıdır.

Devletler Özel Hukuku: Çeşitli devletlere mensup olan farklı uyrukluktaki kişiler arasındaki özel hukuk ilişkilerine hangi devletin kanununun uygulanacağını, çekişmelerin hangi devletin yargı organı tarafından çözümleneceğini belirleyen, kişilerin uyrukluğunu, yabancıların hukuki statülerini düzenleyen hukuk kurallarıdır.