Kültür

Türkiyede Modern Sporun ve Olimpizmin Doğuşu

Olimpizm, spor olayının temel özelliklerinden hareketle, ortaya koyulmuş bir dünya görüşü ve yaşam anlayışıdır.
Olimpiyat oyunları, olimpik ilkelere (Olimpik Anlaşma /Olympic Charter’da belirlenmiş) göre düzenlenirler. Olimpiyat oyunlarının amacı olimpizmin içinde bulunan dostluk, kardeşlik, mükemmellik, daha iyi ve güzele ulaşmak, her türlü dil, din, ırk, politik görüş ve benzerlerinin üzerinde yaşayabilmeyi insanlara anımsatmak ve yaşatmak amacıyla düzenlenir. Bu nedenle olimpizm, olimpiyat oyunlarının temel anlayışıdır.
Ülkemizde spor felsefesi ilk kez 11-12 Kasım 1990 tarihlerinde İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fa-kültesi’nde düzenlenen “Türk Alman Kültür Diyalogunda Spor Felsefesine Yeni Yaklaşımlar” isimli sempozyumla başlamıştır.
Böylece yapılmakta olan spor felsefesi çalışmaları ilk kez Doç.Dr. Atilla Erdemli’nin öncülüğünde derli toplu bir tartışma ortamına girmiş ve kitaplaştırılmıştır. Günümüzde bazı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında spor felsefesi dersi lisans düzeyinde verilmektedir.
TMOK’UN AMAÇLARI
Türkiye Millî Olimpiyat Komitesinin temel görevi olimpik antlaşma kuralları çerçevesinde ve temel ilkeler doğrultusunda olimpik hareketin ve sporun geliştirilmesini sağlamaktır. Komite bu amaçla;

 • – Olimpiyat ve benzeri oyunlar Türkiye’nin bir kentine verildiği taktirde, bu oyunları ilgili makamlarla iş birliği yaparak düzenler.
 • – Uluslararası kuruluşlara tescilli Türk spor federasyonları ile Uluslararası Olimpiyat Komitesi ve diğer ülkelerin millî olimpiyat komiteleri arasında bağlantı kurar ve iş birliği yapar.
 • – Olimpiyatlara ve benzeri oyunlara katılacak Türk sporcularının olimpik liyakatlerini ve müsabakalara katılma yeteneklerini inceleyip onaylar, olimpiyat ya da benzeri oyunların kafilelerini oluşturur, yönetir ve bu amaca uygun olarak her türlü gereksinimleri karşılar ve tüm denetimleri yapar.
 • – Olimpiyat işlerinden ötürü spor federasyonları arasında çıkabilecek anlaşmazlıkları kesin sonuca bağlar.
 • – Spor federasyonlarının olimpiyat ve benzeri oyunlara katılabilmelerini kolaylaştıracak önlemler alır, uyarılarda bulunur.
 • – Türkiye’nin olimpiyat ya da benzeri oyunlara katılmasını, bunların Türkiye’de düzenlenmesi hâlinde ise gerçekleşmesini sağlamak amacıyla ilgili resmî kuruluşlardan yeteri kadar parasal olanak ve özel kişiler ile kuruluşlardan da yardım isteğinde bulunur. Halka açık kampanyalar düzenler.
 • – Olimpik düşünce ve olimpik hareketi gerçekleştirmek amacıyla her türlü yayını yapar, yaptırır, toplantılar düzenler.
 • – Gerekli gördüğü hâllerde Uluslararası Olimpiyat Komitesine, olimpik hareket ve olimpiyat oyunlarının düzenlenmesi ve yönetilmesi konularında önerilerde bulunur.
 • – Yılda bir kez “Olimpik Gün” adı altında spor, kültür ve sanatı özendiren etkinlikler düzenler.
 • – Ülkemiz kentlerinden herhangi birinin olimpiyat oyunlarını düzenlemeye aday olması halinde, bu yoldaki girişimi uygun gördüğü takdirde, ilgili kentin yetkili makamı aracılığıyla yapılacak başvuruyu onaylar, oyunların Uluslararası Olimpiyat Komitesini tatmin edecek şekilde ve öngördüğü koşullar çerçevesi içinde düzenleneceğini garanti eder.
 • – Türk sporunun kalkınmasına yönelik eğitim vb. çalışmalar yapar.
 • – Doping konusunda yapılan çalışmaları destekler ve alınan önlemleri denetler.

TMOK’UN GÖREVLERİ
Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi Tüzüğü’ne göre kuruluşun ilke ve görevleri şunlardır:

 • – Türk toplumu bireylerinde spor bilincini ve ruhunu oluşturmak,
 • – Sporun kitlelere yayılmasını ve geliştirilmesini sağlamak,
 • – Olimpiyat ideali çerçevesi içinde spor yapma fikrini aşılamak ve bu fikrin gelişerek yaygınlaşmasını, kuvvetlenmesini ve korunmasını temin etmek,
 • – Sporcuların olimpik liyakat esaslarına uygun surette hareket etmelerini sağlayacak önlemler almak,
 • – Konusu ile ilgili araştırmalar yapmak ve yaptırmak,
 • – Her türlü politik, ekonomik, dinsel etkinin dışında, bütünüyle bağımsız ve özerk olarak çalışmalarını sürdürmek.

TMOK YÖNETİM KURULU
Temel görevi, TMOK’nin faaliyetlerinin amaca uygun bir şekilde oluşturularak düzenli bir biçimde sürdürülmesini teminen, Yönetim ve Yürütme faaliyetlerini ilgili yasalar, tüzük ve yönetmelikler ile Uluslararası Olimpiyat Komitesince öngörülen esaslar ve genel kurulda alınan kararlar doğrultusunda gerçekleştirmek olan yönetim kurulunun başlıca görevleri şunlardır:

 • – Derneğin yönetim ve yürütme organı olup, TMOK’un yasal temsilcisidir.
 • – Dernek organları arasında işbirliği sağlar.
 • – Muhasebe defter ve kayıtlarının yasaların öngördüğü esaslar doğrultusunda tutulmasını temin eder ve her çalışma dönemi sonunda düzenlenen bilanço ve gelir gider tabloları ile, konsey’in de görüşlerini alarak gelecek yıl için düzenlenmiş bulunan bütçeyi genel kurulun onayına sunar.
 • – Konseyde görüşülüp karara bağlanmış olan olimpiyat ve benzeri oyunlara katılmaları uygun görülen spor dalları kafilelerini, spor federasyonlarının bağlı bulunduğu kuruluşun başkanlığı ile birlikte saptar.
 • – Olimpiyat ve benzeri oyunlara katılacak kişileri seçer ve bu konuda konseyin onayını alır.
 • – Sicil kurulunun, TMOK’a üye olma isteğinde bulunan adayların başvuruları hakkında almış bulunduğu ka rarları en geç 30 gün içinde onaylar veya reddeder.
 • – Dernekler Yasası ve tüzük hükümleri uyarınca TMOK üyeliğinden çıkartılması gerekenler hakkında sicil ve disiplin kurulunun raporu üzerine karar verir.
 • – Yönetim kurulu üyeliklerinden boşalacak yerlere yedek üyeleri oy sırasına göre çağırır.
 • – Tüzüğün ilgili maddelerinde belirlenen esaslar doğrultusunda genel kurulu olağan ve gerektiğinde olağanüstü toplantıya çağırır, bu toplantılara ait gündemi hazırlar.
 • – Sporla, olimpiyat ve benzeri oyunlarla ilgili her türlü yayının gerçekleştirilmesini sağlar.
 • – Tüzükte yapılmasına gerek duyulan değişiklik önerilerini, konseyin de görüşlerini alarak gerekçeleri ile birlikte genel kurulun onayına sunar.
 • – İstek hâlinde amaca uygun kuruluşlara katılmak üzere temsilci seçer ve gerektiğinde alt komisyonlar kurar ve bunlara yetki ile birlikte parasal olanaklar sağlar.
 • – Genel kurulda alınan kararların yürürlüğe konulmasından sorumlu olup genel kurul tarafından verilen diğer görevleri yapar.

Yönetim kurulu üyelerinin görev yetki ve sorumlulukları şunlardır: Başkan: Derneğin tüm faaliyetlerinin yöneticisi ve sorumlusudur. Yönetim kurulu ve konsey toplantılarına başkanlık eder. Dernek adına her türlü evrakı imzalamaya yetkilidir.
Genel Sekreter: Başkanla birlikte derneğin tüm faaliyetlerinin yöneticisi ve sorumlusudur. Dernek adına her türlü evrakı imzalamaya yetkilidir. Başkan Yardımcıları: Başkanın bulunmadığı durumlarda birinci başkan yardımcısı, onun da yokluğunda ikinci başkan yardımcısı başkana vekâlet eder.
Genel Sekreter Yardımcıları: Genel sekretere görevlerinde yardımcı olur ve belirli konularda yönetim kurulunca saptanan görevleri yerine getirirler.
Sayman Üye: Dernek gelirlerinin toplanmasından, gerekli belgelerin usulüne göre düzenlenmesinden ve yasaların öngördüğü defterlerin tutulmasından sorumludur. Diğer Üyeler: Yönetim kurulunun diğer üyeleri arasından

 • – Bir üye pazarlama çalışmalarından,
 • – Bir üye TMOK üyeleriyle ilişkilerden,
 • – Bir üye hukuki ilişkilerden,
 • – Bir üye yeni projelerden,
 • – Bir üye protokol, davet ve toplantı düzenlemelerinden sorumlu olmak üzere görevlendirilir.

Derneğin parasal sorumluluğunu gerektiren işlemler başkan, başkanın bulunmadığı durumlarda kendisine yetki verilen başkan yardımcılarından biri ile genel sekreter ve sayman üyeden herhangi birisinin ortak imzalarıyla geçerlilik kazanır. Aksi hâlde TMOK sorumlu tutulamaz. Sadece alındı makbuzlarında başkan, genel sekreter ve sayman üyeden birinin imzası yeterlidir.
TÜRKİYE MİLLÎ OLİMPİYAT KOMİTESİ GENEL KURULU
Temel görevi, karar verme yetkisinin ilgili yasalar ve tüzük hükümleri uyarınca derneğin diğer organlarına bırakılması mümkün olmayan konularda karar almak olan, derneğin en üst düzey karar organı Genel Kurul’un başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

 • – TMOK organlarının asıl ve yedek üyelerini seçer.
 • – Dernek tüzüğünde gerekli görülen değişikliklerin ve değişikliklerle ilgili düzenlemelerin ve ayrıca TMOK faaliyetlerinin düzenli bir biçimde yürütülmesini temin edecek olan iç mevzuatın oluşturulmasını, yürürlüğe konulmasını veya yürürlükten kaldırılmasını sağlar.
 • – Dönem faaliyetleri ve sonuçları ile ilgili olarak yönetim ve denetleme kurulları tarafından düzenlenen raporları inceler ve bu kuralların aklanmaları konusunda gerekli kararları alır.
 • – Yönetim kurulu tarafından bir sonraki faaliyet dönemi için hazırlanan bütçenin aynen ya da değiştirilerek uygulanmasına karar verir.
 • – TMOK için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya yapımı ile elden çıkartılmasına gerek duyulan mevcut taşınmazların satılması konularında karar alır. Bu konuda yönetim kuruluna yetki verir.
 • – Konsey ve yönetim kurulu tarafından görüşülmesi istenilen konuları görüşüp karara bağlar.
 • – Yönetim kurulu ve konsey kararı ile üyelik sıfatları kaldırılan üye ve fahri üyeler ile temsili üyelerin yapacakları itirazları görüşüp karara bağlar.
 • – Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurtdışındaki kuruluşlara katılması ya da ayrılması konularında karar alır.
 • – Derneğin feshine karar verir.
 • – Mevzuatta ve bu tüzükte genel kurul tarafından yapılacağı belirtilen diğer görevleri yapar.

TMOK’UN KONSEYİ
Konsey, en az dört ayda bir toplanır. Gerek duyulması halinde, başkanın daveti üzerine daha kısa süreli zaman aralıkları ile de toplanabilir. TMOK başkanı aynı zamanda konseyin de başkanıdır ve toplantıları yönetir. Başkanın bulunmadığı zamanlarda toplantılar TMOK başkan yardımcılarından birisi tarafından yönetilir. Konseyin sekreteryasını TMOK genel sekreteri ve yardımcıları yürütür. Konsey’in görevleri şunlardır.

 • – Olimpiyat ve benzeri oyunlarda katılınması uygun görülen spor dallarını ve yarışmaların türlerini belirlemek.
 • – İlgili federasyonların öneri ve belgelemesi üzerine, katılacak sporların olimpik liyakatlarını, uluslararası olimpiyat komitesi antlaşmasına göre inceleyerek onaylamak.
 • – Olimpiyat ve benzeri oyunlara katılacak kafileleri düzenlemek.
 • – Olimpiyat ve benzeri oyunlara katılacak TMOK temsilcilerini yönetim kurulunun teklifi üzerine onaylamak veya reddetmek.
 • – Olimpizmi, olimpik hareketi, TMOK ismini ve amblemini savunmak ve korumak hususunda önlemler almak.
 • – Federasyon kurullarınca konseye seçilen temsili üyeleri kabul veya reddetmek.
 • – Hazırlanacak tüzük değişikliklerine ait tasarılar ile yönetim kurulu tarafından gerek duyulan hususlar hakkında görüş bildirmek.

TMOK’UN KOMİSYONLARI
Spor ve Çevre Komisyonu
Spor yoluyla çevre konusunda bilincin oluşturulmasına katkıda bulunmak amacıyla eğitici yayınlar hazırlamaktadır.
Fair Play Konseyi
TMOK, Türkiye’de fair play olgusunun yaygınlaştırılması amacıyla her yıl verdiği fair play ödülleri ile fair play’i ülkemizde bir yaşam tarzı olarak benimsetmek yolunda önemli katkılarda bulunurken, fair play karikatür yarışmasıyla gençlerin sanat ve spor işbirliği yoluyla fair play’i benimsemeleri için çalışmaktadır. Fair play komisyonu Avrupa Fair Play Konseyi üyesidir.
Eğitim Komisyonu
Antrenör ve yöneticilerimizin sürekli eğitimlerine yardımcı olmak amacıyla eğitici dokümanlar hazırlamaktadır.
Filateli Numuzmatik Komisyonu
Olimpizm ve olimpik hareketi anlatmak ve yaygınlaştırmak amacıyla, uluslararası ve ulusal sergilere katılmakta ve PTT ile işbirliği yaparak olimpiyat oyunları ve ülkemizde yapılan çeşitli uluslararası şampiyonalar anısına pul ve posta kartı basımının gerçekleştirilmesine öncülük etmektedir.
Kültür ve Sanat Komisyonu
Okullar arası kompozisyon ve resim yarışmaları düzenleyerek çocuk ve gençlere olimpizmi aşılamak amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir.
Olimpik Akademi Komisyonu
Olimpizmin yaygınlaştırılması amacıyla ilköğretim okulları 4. ve 5. sınıflara olimpizm konulu seminerler düzenlemektedir. Uluslararası akademi tarafından her sene Olimpia’da düzenlenen seminerlere, üniversiteler ve yüksek spor okullarından seçtiği öğrencileri göndermektedir.
Spor Hukuku Komisyonu
Ülkemiz sporuna yararlı olacak şekilde dokümanlar hazırlamak amacıyla, başta Avrupa olmak üzere dünya spor hukukunu derinlemesine araştırarak çalışmalarını yürütmektedir.
Sporcu Komisyonu
Bu komisyon, sporcuları, doping ve dopingin tehlikeleri ile risk taşımayan ilaçlar konusunda bilgilendirmek, yasak ilaç kullanmalarını önleyecek bilinci oluşturmak, her federasyonun kendi bünyesinde sporcu komisyonu kurması için girişimlerde bulunmak, millî sporcuların spor kariyerlerinin bitiminden sonra normal hayata uyum sağlamaları aşamasında devlet ve ilgili kuruluşlarla işbirliği konularında çalışmalar başlatmak ve millî sporcuların yabancı dil öğrenmelerini teşvik etmek amacı ile çalışmaktadır.
Sağlık ve Antidoping Komisyonu
Ülkemizde dopingle mücadele konusunda eğitim çalışmaları yapmakta ve Doping Kontrol Merkezinde çalışan personeli, eğitim ve gelişimlerine yardımcı olmak amacıyla yurt dışında kurs ve kongrelere göndermektedir.
Ücretsiz Spor Okulları Komisyonu
Ücretsiz spor okulları, maddi imkânsızlıklar ve tesis yetersizliği nedeni ile spor yapma imkânından yoksun olan çocuklara ve gençlere bu olanakları sağlamaktadır.

Kaynak: Türklerde Spor Tarihi, (Tuncer KURT, Mahmut KILIÇ, Muhammet Nuri KILIÇ, Fatih ÖZBAYRAKTAR)

 

Daha Fazla Göster

ebilge

1983 Elazığ doğumluyum. Gazi Üniversitesi, Türk Halkbilimi ( 2008) mezunuyum. Kültürel Bellek sitesinin kurucusu, aynı zamanda tek içerik üreticisiyim. 2010 yılında yayın hayatına başlayan Web sitesinin öncelikli amacı; Kültürümüzün korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasıdır. İletişim kurmak isterseniz,serkan.gakko@gmail.com adresine eposta gönderebilirsiniz. Size en kısa sürede geri dönüş sağlamaya çalışacağım.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı