Genel KültürTarih

Aristokrasi Nedir? Aristokrasi Nasıl Ortaya Çıkmıştır? Tarihi

“En iyilerin yönetimi” anlamına gelir. Genellikle hemen her toplumun gelişmesinde görülür. Monarşinin yerini çok kez aristokrasi almıştır. Eskiçağ toplumlarında krallık yönetiminden soylular yönetimine geçilmiştir. Günümüzde aristokrasi, bir devlet yönetimi olmaktan çıkmış, soyluluk anlamına gelen bir terim olmuştur.

Aristokrasi nedir nerede, nasıl ortaya çıkmıştır? Aristokrasi yönetiminin tarihi hakkında bilgiler.

Aristokrasi Ne Demektir?

  • 1. En yüksek iktidarın, ayrıcalıklı, soya bağlı bir toplumsal sınıfın elinde bulunduğu siyasal yönetim: Venedik cumhuriyeti bir aristokrasiydi.
  • 2. Soylular, ayrıcalıklılar sınıfı.
  • 3. Herhangi bir alanda üstünlüğü olan, kendini kabul ettiren az sayıda kişi; seçkinler: Edebiyat, sanayi, ticaret aristokrasisi.

Aristokrasi Nasıl Ortaya Çıkmıştır? Tarihsel Gelişimi

Aristokrasi terimi, köken olarak “en iyilerin yönetimi” demektir. Bu yönetim kavramı, Eski Yunan’da aristokrasi sözcüğüyle apaçık bir biçimde açıklanmıştı Oysa burada görülen toplumsal süreç, yalnızca Yunanistan’a özgü değildi. Gerçekten de toplumlarda görülen bütün evrimlerde, monarşi yerini bir oligarşiye bıraktığı ya da onun egemenliği altına girdiği zaman, aristokrasi oluşuyordu.

Yunanlılar ‘da, önceleri doğuştan soyluluk söz konusuydu: kökenleri askeri olduğu sanılan “genoi” soyluları, daha sonra büyük toprak sahipleri haline gelmişlerdi. Ancak aristokrasi uygarlıkla birlikte gelişti; kısa sürede bu sınıf, gücünü toprak zenginliğinden çok paradan almaya başladı. En eski ailelerin direnişlerine karşın, aristokrasi plutokrasi biçimine dönüştü. Artık bu terim bir kökenden çok bir partiyi belirtiyordu: oligarklar partisi. Çoğu kez eski aristokrasinin üyelerince  yönetilen demokratik bir parti, bu partiye karşı çıktı. Benzeri bir gelişme de Roma’da görüldü.

Daha XIV. yy.’da Oresme tarafından kullanılan, daha sonra Montesquieu ve J.-J. Rousseau’nun “en iyilerin yönetimi” anlamında yeniden ele aldıkları aristokrasi terimi, Fransız Devrimi’nden önce Batı’da pek yaygın değildi. Bununla birlikte süreç kabaca aynıydı: askeri bir soylular sınıfının doğuşu ve giderek toprak aristokrasisine dönüşmesi (feodal çağda), ardından bir para aristokrasisinin doğup gelişmesi. Ama Fransız devrimi önderlerinin terminolojisi, “aristokrasi’ ye küçültücü bir anlam verdi: bu terim, doğuştan ya da paraya dayalı ayrıcalıkları ve giderek “halk’ ın ve “ulus “un düşmanları olan zorbaları dile getiriyordu.

XIX. ve XX.yy. tarihçileri, bu terimin Eski Yunan’daki kullanımını örnek alarak, onu. ilkçağ, Ortaçağ ve Yeniçağın başka toplumlarında rastlanan benzer yapılar için de kullandılar.

ARİSTOKRAT: Soylular sınıfından kimse. Fransız devrimi sırasında soylu ya da krallık yandaşı olarak tanınan kimse.
ARİSTOKRATÇIUK: İktidarı zekâ, sınıf ya da servet yönünden en iyilere uygun gören seçkinci siyasal anlayış.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir